Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n tietosuoja-asetus edellyttää henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä. Tässä selosteessa kerrotaan mihin tarkoituksiin ja miten Uudenmaan Teollisuusmaalaamo Oy rekisteröidyn henkilön tietoja käyttää.

Rekisterinpitäjä
Uudenmaan Teollisuusmaalaamo Oy
Sepäntie 3B
07230 Askola
info [at] teollisuusmaalaamo.fi

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa:

Lasse Luukka +358 40 546 2587

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn oikeutetun edun toteuttaminen.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään ja palveluiden laskuttamiseen ja maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailta. Henkilötietojen saaminen on edellytys asiakassuhteen luomiselle.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

  • nimi, osoite, (henkilötunnus) tai Y-tunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • tietoja asiakkaan tilaamista palveluista ja toimeksiannoista.

Henkilötietojen kerääminen ja tietolähteet

Rekisteröidyllä henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään asiakassuhde tai sen perustamiseksi on tehty henkilökohtainen yhteydenotto koskien rekisterinpitäjän tuotteita ja palveluita. Henkilötietojen saaminen on edellytys asiakassuhteen luomiselle. Tiedot kerätään ja tallennetaan asiakassuhteen perustamisen yhteydessä ja asiakassuhteen aikana rekisteröidyltä henkilöltä itseltään ja tarvittaessa viranomaisten pitämistä rekistereistä. Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös muilta tahoilta lain sallimissa rajoissa.

Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen käyttöoikeudet

Henkilötietoja käsittelevät Uudenmaan Teollisuusmaalaamo Oy:n työntekijät. Lisäksi tietoja käsittelevät Tilitoimisto ja soveltuvin osin IT-tuki, jolla on pääsy tietojärjestelmään. Sopimusjärjestelyin on huolehdittu siitä, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisteriä saavat käyttää ja tehdä muutoksia vain ne henkilöt, joilla on rekisterinpitäjän myöntämät käyttöoikeudet. Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen sitä edellyttää.

Henkilötietojen käsittelyn kesto

Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjä tietoja asiakassuhteen kestoajan ja vain niin kauan kuin se tietojen käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista ja kulloinkin voimassa olevien lakien (muun muassa kirjanpitolaki) mukaisesti. Rekisteröity voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista asiakassuhteen päättymisen jälkeen kaikkien asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuduttua. Poistettuja tietoja ei arkistoida.

Tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen viranomaisille lakiin perustuvien tiedustelujen takia.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietojen käsittelyn tarkoituksien tai teknisen toteuttamisen kannalta on tarpeellista, henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan, jos kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso (Privacy Shield) tai EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti:

  • oikeus tarkastaa omat tiedot
  • oikeus tietojen oikaisemiseen
  • oikeus kieltää suoramarkkinointi
  • oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen
  • oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
  • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Rekisteröidyn henkilön pyyntöihin vastaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt. Pyynnön vastaanottaminen
saattaa edellyttää henkilöllisyyden todentamista, jotta voidaan varmistua siitä, että pyynnön esittäjä on
sama henkilö kuin rekisteröity.

Kotisivujen evästeet

Eväste (cookies) on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja: ladatut sivut, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä ja ajankohta. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkosivuston liikenteestä. Tällaista tietoa ei voida yhdistää yksittäistä henkilöä koskevaksi.